Bok i dobro do¹li ¾ele Vam èlanovi mlade¾i Zajednice kr¹æanskog ¾ivota Austrije!


Mi pripadamo svjetskoj kr¹æanskoj organizaciji mladih koju vodi Dru¾ba Isusova. Na¹i èlanovi imaju od 9 do 25 godina. Ako ne razumijete njemaèki, a ¾eljeli biste se pobli¾e informirati o nama, kontaktirajte nas na engleskom, francuskom, talijanskom ili latinskom jeziku koristeæi dolje navedeni link. Mi smo takoðer u potrazi za organizacijama mladih s kojima bisma mogli planirati razmijenu èlanova, npr. u okviru akcije "Mladi za Europu".

Dakle, do skorog viðenja!

info@jgcl.at
Back to the main page